V tomto údolí se vedle kulturního lesa vyskytují také zachovalé lesní porosty. Pro přirozený les je charakteristické různé stáří stromů a zastoupení různých dřevin. Takový les je stabilní a snadno odolává vlivům počasí či škůdcům. Skladba dřevin má vliv na bylinné patro a rovněž na výskyt hub a živočišných druhů. Není náhodou, že právě v Jindřišském údolí jsme svědky nálezů vzácných druhů rostlin, hub i hmyzu.

Bučiny 

Člověk svým hospodařením potlačoval buk a podpořil jehličnany. Původně v Jindřišském údolí převládal buk lesní s přimíšenou jedlí a dalšími dřevinami. Bučiny se v území zachovaly pouze v části blíže Malému Ratmírovu.

Bučiny se zde Vyskytují ve dvou typech:

panel20a1.jpg  panel20a2.jpg  panel20a3.jpg   panel20a4.jpg

Na buky je vázána řada takzvaných dřevokazných druhů hub i bezobratlých živočichů. Ty žijí především v odumřelém dřevě. Při běžném lesním hospodaření se v lese odumřelé dřevo vyskytuje velmi málo a tyto organizmy tu proto jen zřídka najdou vhodné prostředí pro svůj výskyt.

 

Jedliny

panel20b1.jpgJedle bělokorá je v ČR jednou z nejohroženějších lesních dřevin. Jedliny jsou považovány za silně ohrožená společenstva. Uskupení lesa, v němž je převaha jedlí, je však částečně výsledkem lidské činnosti: pastvy dobytka a hrabání steliva (dnes zakázáno zákonem) a pěstování jedle jako hospodářské dřeviny. Obnažení půdy vytvářelo optimální podmínky pro klíčení jedlí. V přirozených podmínkách by navíc nad jedlí brzy převažoval v porostu buk. Ochranu jedlin je tedy třeba vnímat také jako ochranu kulturního dědictví. V Jindřišském údolí se jedliny vyskytují zejména mezi Jindřiší a Blažejovem.

Na území Jindřišského údolí se vyskytuje několik ekologicky odlišných typů jedlin:

  • "Druhově chudé jedliny" - najdeme je na strmých svazích mezi Jindřiší a Blažejovem. V podrostu rostou kyselomilné druhy, jako např. rostlina trávovitého vzhledu bika chlupatá, tráva metlička křivolaká nebo borůvka.

Na bázích svahů roste často v jedlinách také chráněná modrofialově kvetoucí prvosenkovitá bylina dřípatka horská, která se v ČR vyskytuje pouze v jižní polovině Čech a na jihozápadní Moravě v návaznosti na její rozšíření v Alpách.

Jedle vyžaduje zvláštní způsob hospodaření s respektováním jejích potřeb:

  • jedle v mládí snáší stín, obvykle se špatně zmlazuje na pasekách
  • chutné semenáčky likviduje spárkatá zvěř, proto je třeba okolo nich vytvářet oplocenky; řešením by ovšem bylo snížení stavů srnčí zvěře

Jedle je hostitelem řady druhů drobných živočichů a hub. Nejvzácnější druhy z těchto skupin jsou většinou vázány na odumřelé stromy v různém stadiu rozkladu. Z hub se především na jedli vyskytuje například korálovec jedlový, z brouků jsou to někteří kůrovci a tesaříci.

  panel20b2.jpg   panel20b3.jpg   panel20b4.jpg