Biotop

Soubor veškerých neživých ( abiotických) a živých ( biotických) činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky příznačné pro druh rostlin, živočichů, celé biocenózy ( společenstvo vzájemně na sebe vázaných organismů). Pojem biotop se vždy vztahuje ke konkrétnímu druhu či společenstvu . Např. biotopem blatouchu bahenního jsou prameniště potoků. Jiné charakteristické podmínky poskytuje např. biotop listnatého lesa apod.